Fejlécképek

Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
az általános iskolai beiratkozás időpontja


Plakátok hamarosan, addig is a lényegi információ:

A plakát:

http://orbanhegyiovoda.hu/download.php?docID=55071


A hirdetmény szövege:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50.§ (7) bekezdése alapján „az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni.”

 

Fentiek alapján Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztály (a továbbiakban Köznevelési Osztály) a főváros tekintetében egységesen 2018. április 12-13. napjait javasolta beiratkozási időpontként. A Klebelsberg Központ budapesti tankerületi központjai a javasolt beiratkozási napokat elfogadták, egyéb javaslatot nem tettek.

 

A fentieknek megfelelően tájékoztatom, hogy a beiratkozás időpontja a főváros tekintetében egységesen: 2018. április 12. (csütörtök) és 2018. április 13. (péntek) 8-19 óra között.

 

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján „a beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közzé kell tenni.

 

A beiratkozás időpontját tartalmazó felhívást a Köznevelési Osztály elkészítette és sokszorosította, amelyek a tankerületi központok részére átadásra kerülnek.